Kristina Õllek

Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem / Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms

Kristinas Ollekas personālizstāde ISSP Galerijā Filtrēšana ar zilaļģēm, dubultajām saitēm & citiem ziediem (15.07–09.09.2022) ir viņas projekta Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones (2019 – …) turpinājums, kas balstās uz personīgiem novērojumiem un pētījumiem par antropocentrisko ietekmi uz jūras ekoloģiju. Atklāšanas diena – 14. jūlijs plkst. 18.00. Laipni aicināti!

Kristina Õllek’s solo exhibition Filtering With Cyanobacteria, Double Binds & Other Blooms at the ISSP Gallery (15.07–09.09.2022) is a continuation of her ongoing project Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones (2019 – …), based on personal observations and research around anthropocentric influences on marine ecology. Opening day – July 14 at 18.00. Welcome!

Izstādē māksliniece koncentrējas uz zilaļģēm un Baltijas jūru, kas ir viena no vispiesārņotākajām jūrām pasaulē. Tās trauslā ekosistēma ir atkarīga ne tikai no dabiskiem faktoriem, bet to spēcīgi ietekmē arī cilvēku populācija tai apkārt (tai skaitā lauksaimniecības noteces, rūpnieciskās ķīmiskās vielas, slikta ūdens apsaimniekošana, atkritumi, intensīva jūras satiksme, zemūdens troksnis utt.). Baltijas jūra ir daļēji slēgta, lēni plūstoša jūra, tāpēc tās atjaunošanās spējas ir salīdzinoši ierobežotas. Liekās barības vielas (mēslojums u.c.), neatbilstoša ūdens attīrīšanas sistēma un jūras temperatūras paaugstināšanās būtiski ietekmē zilaļģu populāciju, izraisot ikgadēju zilaļģu ziedēšanu – toksisku parādību, kas rada noplicinātas un ar skābekli nabadzīgas teritorijas. Šīm mirušajām zonām ir milzīga ietekme uz jūras ekoloģiju. Papildus šīm ikgadējām mirušajām zonām mirusī zona izveidojusies arī aptuveni 100 000 km2Baltijas jūras dibena (¼ no tā kopējās platības), jo sāļākais un blīvākais ūdens, kas atrodas apakšā, to izolē no virszemes ūdeņiem un atmosfēras.

Personālizstādē ISSP Galerijā izmantots jūras sāls, zilaļģes, bioplastmasa, silikons un citi organiski un neorganiski materiāli, kas kļūst par fotogrāfisko darbu un instalācijas sastāvdaļu, iegūstot jaunu fizisko slāni un materialitāti, kam ir pašai sava daba. Apvienojot fotogrāfiskus un skulpturālus elementus, māksliniece sasaista ūdens pasauli un Baltijas jūru ar spekulatīviem nākotnes scenārijiem un mainīgo ekoloģijas un jūras ķīmijas kompozīciju.

Kristina Olleka (dz.1989, Igaunija) ir vizuālā māksliniece, kas dzīvo un strādā Tallinā, Igaunijā. Savos darbos viņa izmanto fotogrāfiju, video un instalāciju, īpašu uzmanību veltot reprezentācijas procesu, ģeoloģisko un ekoloģisko matēriju un cilvēka veidotās vides izpētei. Savā praksē viņa izmanto pētniecībā balstītu pieeju, tajā iekļaujot arī savas fiktīvās un spekulatīvās perspektīvas. Savos darbos viņa uzdod jautājumus par attiecībām starp dabisko un sintētisko, oriģinālu un kopiju un izpratni par materialitāti, veidojot jaunas, pārdomātas nozīmes. Viņu ieinteresē pārbaudīt robežas, kas redzams un izmantojams kā attēls un telpa, īpaši tagad, strauji attīstošos un izteikti manipulatīvu tehnoloģiju laikmetā. Savos pēdējos projektos viņa pievērsusies jauno tehnoloģiju jēdzienam, jūras videi un ar to saistītajiem ģeopolitiskajiem un ekoloģiskajiem apstākļiem, kā arī to ietekmei uz mūsu pašreizējo dzīves vidi. Viņas darbi bieži ir piesaistīti konkrētai vietai un tajos analizēta izstādes telpa un formāts, pārvērtējot darbu prezentācijas un instalācijas politiku un aplūkojot to no dažādām perspektīvām – no vēstures muzeja līdz tiešsaistei.

Kristina Olleka absolvējusi Igaunijas Mākslas akadēmiju (BA 2013, MA 2016, Fotogrāfijas nodaļa). Viņa studējusi Piet Zwartinstitūtā Roterdamā (2016) un Vaisenzē mākslas universitātē Berlīnē (2012). Divkārša Igaunijas Mākslas akadēmijas Jaunā mākslinieka balvas laureāte (BA 2013, MA 2016). 2019. gadā saņēma Art Proofgrantu. Viņas darbi atrodami privātās un publiskās kolekcijās (Igaunijas Mākslas muzejā, Igaunija; Vintertūras Fotomuzejā, Šveice; Eiropas Centrālās bankas mākslas kolekcijā, Vācija). Pēdējos gados Olleka piedalījusies dažādās starptautiskās grupu un personālizstādēs Igaunijā un ārvalstīs.

Grafikas dizains: Kerts Vīarts

Izstādi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu Kultūras punkts, Rīgas dome, Igaunijas Kultūras fonds, Igaunijas Fotomākslinieku savienība (FOKU).

ENG

With the current exhibition, Õllek is focusing on cyanobacteria and the Baltic Sea, which is one of the most polluted and human-affected seas in the world. Its fragile ecosystem is not only dependent on natural factors, but is heavily impacted by the human population surrounding it (including agricultural run-off nutrients, industrial chemicals, poor water management, waste, heavy marine traffic, underwater noise, etc.). The Baltic Sea is a semi-enclosed slow-moving sea and its recovery capacity is therefore relatively limited. The excess nutrients in the water (fertilizers, etc.), inadequate water treatment, and rising sea temperatures significantly affect the cyanobacterial community, leading to increasing annual cyanobacterial blooms – toxic blue-green algae blooms, which create highly depleted and oxygen-poor areas. These dead zones have a major impact on marine ecology. In addition to these annual dead zones, approximately 100,000 km2 of the Baltic's seafloor (¼ of its total area) is also a variable dead zone due to more saline and denser water that remains on the bottom, therefore isolating it from surface waters and the atmosphere.

For the solo exhibition at the ISSP gallery, Kristina Õllek has been working with sea salt, cyanobacteria, bioplastic, silicone, and other organic and inorganic materials that become part of the photographic works and the installation, acquiring another physical layer and materiality with its own agency. Comprising photographic and sculptural elements – the artist thinks together with the aquatic and Baltic Sea, its speculative future scenarios and the changing composition of ecology and marine chemistry.

Kristina Õllek (1989, Estonia) is a visual artist who lives and works in Tallinn, Estonia. She is working in the field of photography, video and installation, with a focus on investigating representational processes, geological and ecological matter, and the human-made environment. In her practice, she uses a research-based approach, while also incorporating her own fictitious and speculative perspectives. With her work, she raises questions around the relationship between natural and synthetic, original and copy, and understandings of materiality, by obtaining a new and reconsidered meaning. She is interested in stretching out the boundaries of what we can see and use as an image and space, especially now in the age of rapidly developing and highly manipulative technology. Within her recent projects Õllek has been focusing on the notions of new technologies, marine environment, and the geopolitical and ecological conditions associated with them, and their influence on our current living environment. Her works are often site-sensitive, analyzing the exhibition location and format, questioning modes of presentation and installation politics, viewing it from different perspectives — from a historical museum to online space.

Kristina Õllek has graduated from the Estonian Academy of Arts (BA degree in 2013, MA degree in 2016; at the Photography Department, Fine Arts). She has also studied at Piet Zwart Institute in Rotterdam (2016) and Kunsthochschule Berlin-Weissensee (2012). She has twice been the laureate of the Estonian Academy of Arts Young Artist Prize, in 2013 (BA) and 2016 (MA). In 2019 she received the Art Proof Production Grant. Her works can be found in private and public collections (e.g Estonian Art Museum, Estonia; Fotomuseum Winterthur, Switzerland; European Central Bank art collection, Germany). Kristina Õllek’s works have recently been shown in various international group and solo exhibitions in Estonia and abroad.

The exhibition is supported by: State Culture Capital Foundation, Nordic Culture Point, Riga City Council, Cultural Endowment of Estonia, Estonian Union of Photography Artists (FOKU).

Special thanks to Kert Viiart. 

  • P. Sv. / Mon, Sun: slēgts / closed
  • O. / Tue.: 12.00 – 18.00
  • T. / Wed: 12.00 – 20.00
  • C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija

Header image: Kristina Õllek, Surface Accumulation nr.1 (2022)