Elīna Cērpa: Jūtīgā virsma // Sensitive Surface

No 24. marta līdz 4. maijam ISSP Galerijā būs skatāma laikmetīgā teātra režisores Elīnas Cērpas multimediju izstāde “Jūtīgā virsma”, kas veltīta fotografēšanai kā sevis izzināšanai un pieņemšanai, pētot  dziļi personiskus attēlu tapšanas iemeslus. Izstādes atklāšana notiks 24. martā plkst. 18.00.

From 25 March to 4 May the ISSP Gallery will host the multimedia exhibition Sensitive Surface by Latvian contemporary theatre director Elīna Cērpa. The exhibition is dedicated to photography as a tool for self-discovery and acceptance, and it explores the deeply personal reasons behind the creation of images. The exhibition will open on 24 March at 18.00 at the ISSP Gallery.

LV

Izstādes nosaukums ir metafora – atļauties būt jūtīgam un trauslam nozīmē pārkāpt robežu ārpus sevis. Visbiežāk šī cilvēciskā ievainojamība tiek uzskatīta par vājumu, tomēr izstādes māksliniece uzsver, ka tajā ir spēks: ievainojamībā mitinās līdzjūtība. Izstāde vienlaikus ir arī mēģinājums paraudzīties uz fotogrāfiju ārpus ierastā mākslas izstādes konteksta, iedziļinoties nepieciešamībā fotogrāfiski dokumentēt it kā šķietami ikdienišķas lietas.

Elīnas Cērpas vizuālās mākslas projekta “Jūtīgā virsma” pamatā ir dokumentālā teātra izrāde un foto instalācija ar tādu pašu nosaukumu: “Šis darbs radās 2011. gadā Nīderlandē, kad es vairāk nekā gadu gandrīz katru dienu atkārtoju vienu un to pašu darbību: fotografēju pašportretus. Kad pastāstīju dažiem draugiem par šo aizraušanos, viņi to uztvēra kā patmīlības, paštīksmināšanās procesu. Man radās vēlēšanās saprast, kāpēc es daru to, ko daru. Zināju, ka tas ir daudz vairāk nekā tikai skatīšanās savā sejā. Kas mūs mudina fotografēt to, ko mēs fotografējam? Šis jautājums mani pamudināja meklēt citus cilvēkus, kurus ilgstoši interesē kāda konkrēta tēma”.

Toreiz no interesentiem, kuri atsaucās uz Elīnas aicinājumu, projektā piedalījās desmit dalībnieki, ar kuriem kopā tapa šis laikmetīgā teātra notikums.  Tagad, pēc vairāk nekā desmit gadiem, māksliniece uzdod to pašu jautājumu — kas rada nepieciešamību fotografēt? “Dažkārt mēs radām attēlu, bet nespējam racionāli paskaidrot, kāpēc izvēlējāmies nofotografēt, piemēram, saplīsušu glāzi vai pēdu nospiedumu sniegā. Kas mūs mudina uzņemt fotoattēlus? Kas ir mūsu apzinātās un neapzinātās vēlmes aiz fotogrāfijām, kuras esam uzņēmuši?“ stāsta projekta autore Elīna Cērpa.

Sadarbībā ar pieciem dalībniekiem, “Jūtīgā virsma” ISSP Galerijā top jaunā formā – kā starpdisciplināra multimediju izstāde, kur vizuālā māksla ir ciešā mijiedarbē ar kustību un tekstu. Projekta dalībnieki –  Gundega Melberga, Gustavs Grasis, Valda Biteniece, Irēna Andrejeva un viens anonīms dalībnieks – satiekas vienā telpā un veido savstarpējai sarunai līdzīgu pieredzi caur fotogrāfiju, tekstu un video. Izstādei īpaši veidotā video darba komandā ir operators Reinis Aristovs, dejotājs Eidens Viljams Konefrijs (Aeden William Conefrey) un skaņu mākslinieks Edvards Broders. Izstādes telpiskie risinājumi top sadarbībā ar mākslinieku Alekseju Beļecki. Izstādes gaismu mākslinieks – Romāns Medvedevs. Kuratore – Iveta Gabaliņa. 

Elīna Cērpa ir latviešu laikmetīgā teātra režisore, kura pēdējos četrpadsmit gadus dzīvojusi Nīderlandē. Absolvējusi Das Arts teātra mākslas maģistrantūras programmu Amsterdamas Mākslas augstskolā un piedalījusies dažādos starptautiskos skatuves mākslas un muzeju projektos. Elīnas darbi rādīti Frascati Amsterdam, Trouw Amsterdam, Tropenmuseum, Lisboa Santa Apolonia, Varšavas centrālajā stacijā, Jaunajā Rīgas teātrī, Valmieras Drāmas teatrī u.c. Kopš 2022. gada nogales Elīna ir atgriezusies Latvijā. Viņas darbs ir zināmā mērā politisks, bet vienlaikus kinematogrāfiski poētisks. Tas ietver sevī dokumentālā teātra žanru, apzinātu klasiskā teātra transformāciju un fotogrāfiju arhīvu pētniecību, kas pārtop par Elīnas izrāžu dramaturģiju. 

Paldies Latvijas Mākslas akadēmijai un LMA Eksperimentālajai mākslas telpai PILOT! Izstāde “Jūtīgā virsma” norisinās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes un Rīgas Pasažieru Ostas atbalstu.


Foto: Ģirts Raģelis

EN

The title of the exhibition is a metaphor: to allow oneself to be sensitive and fragile is to cross a boundary beyond oneself. This human vulnerability is most often seen as a weakness, but the artist emphasises that there is a strength in it: vulnerability is where compassion resides. The exhibition is also an attempt to look at photography outside the usual context of an art exhibition, delving into the impulse to photographically document seemingly mundane things.

Elīna Cērpa's visual art project Sensitive Surface is based on a documentary theatre performance and photo installation of the same name: "This work was created in 2011 in the Netherlands, when I repeated the same activity almost every day for more than a year – I took self-portraits. When I told some friends about this passion, they saw it as a selfish, self-gratifying process. I wanted to understand why I was doing what I was doing. I knew it was much more than just looking at my face. What drives us to photograph what we photograph? This question prompted me to look for other people who have a long-standing interest in a particular subject".

In 2011, Elīna created the contemporary theatre event together with ten participants who responded to her invitation.  Now, more than ten years later, the artist is asking the same question again: what makes you want to take photographs? "Sometimes we create an image but cannot rationally explain why we chose to photograph, for example, a broken glass or a footprint in the snow. What are the conscious and unconscious desires behind the photographs we have taken?" says Elīna Cērpa.

In collaboration with five participants, Sensitive Surface at the ISSP Gallery takes a new form as an interdisciplinary multimedia exhibition where visual art is in close interaction with movement and text. The project participants – Gundega Melberga, Gustavs Grasis, Valda Biteniece, Irēna Andrejeva and one anonymous participant – meet in a shared space and create a conversation-like experience through photography, text and video. The video team for the exhibition includes cinematographer Reinis Aristovs, dancer Aeden William Conefrey and sound designer Edvards Broders. The spatial solutions of the exhibition are created in collaboration with artist Aleksejs Beļeckis. The lighting designer is Romāns Medvedevs. Curator - Iveta Gabaliņa.

Elīna Cērpa is a Latvian contemporary theatre director who has lived in the Netherlands for the last fourteen years. She graduated from the Das Arts MA Theatre Arts programme at the Amsterdam School of the Arts and has participated in various international performing arts and museum projects. Elīna's work has been shown at Frascati Amsterdam, Trouw Amsterdam, Tropenmuseum, Lisboa Santa Apolonia, Warsaw Central Station, New Riga Theatre, Valmiera Drama Theatre, etc. Since the end of 2022 Elīna has been back in Latvia. Her work is somewhat political, but at the same time cinematically poetic. It encompasses the genre of documentary theatre, the conscious transformation of classical theatre and the research of photographic archives, which transforms into the dramaturgy of Elīna's performances. 

Thank you to the Art Academy of Latvia and AAL Experimental art space PILOT! The exhibition Sensitive Surface is supported by the State Culture Capital Foundation, Riga City Council and Riga Passenger Port.

Header image: Foto: Gundega Melberga