Jurģis Peters: Sintētiskā klātbūtne / Synthetic Presence

No 21. jūlija līdz 7. septembrim ISSP Galerijā is skatāma jauno mediju mākslinieka Jurģa Petera personālizstāde “Sintētiskā klātbūtne”, kas aplūko cilvēka un tehnoloģiju attiecību mijiedarbi, reflektējot par ticību mākslīgā intelekta spējai glābt cilvēci un pasauli. Izstādes atklāšana notiks 20. jūlijā plkst. 18.00.

From July 21 to September 7, the ISSP Gallery will host the solo exhibition Synthetic Presence by new media artist Jurģis Peters, which explores the interaction between humans and technology, reflecting on the belief in the ability of artificial intelligence to save humanity and the world. The exhibition will open on July 20 at 6 PM.

LV (ENG below)

Interneta pionieru aizraušanās ar Gajas hipotēzi (Gaia philosophy) un ideju, ka internets spēs mūs visus savienot un kolektīvi celt apziņas līmeni, liek uz to raudzīties kā uz vienojošu kosmisko apziņu. Savukārt mākslīgajam intelektam piedēvētās spējas raisa cerību, ka tas spēs ne vien vairot produktivitāti, bet arī rast risinājumus šī laikmeta izaicinājumiem, piemēram, klimata krīzes pārvarēšanai. Uzsverot šo ticības aspektu, mākslinieks Jurģis Peters ir radījis lielformāta izdrukas un video darbu, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību, to “apmācot” ar svēto attēliem no dažādām  kultūrām.

Vizuālie kodi šajos mākslīgā intelekta ģenerētajos attēlos veido savdabīgu kolektīvo reprezentācijas kolāžu, tomēr līdz galam šiem svēto tēliem noticēt nevar. Darbos atklājas mākslīgā intelekta ģeneratīva nespēja izdarīt šķietami vienkāršas darbības, piemēram, precīzi attēlot cilvēka anatomiju, it īpaši rokas un pirkstus. Savukārt izstādes centrālajā videoinstalācijā “Sintētiskā satikšanās” skatītājs tiek aicināts mijiedarboties ar mākslīgo intelektu. Interaktīvās instalācijas pamatā ir mākslīgo neironu tīkls, kurš reāllaikā ģenerē attēlu virknes ar humanoīdām būtnēm. Sajūtot skatītāja klātbūtni, būtnes iznirst no abstraktajām datu kopām un to sejās iezīmējas arvien cilvēcīgāki vaibsti.  

Jurģis Peters (1991) ir jauno mediju mākslinieks, kuru interesē vizuāli pētījumi par dažādu jauno tehnoloģiju radītu parādību ietekmi un to sekām sabiedrībā. Viens no mākslinieka galvenajiem fokusiem ir mākslīgais intelekts gan kā medijs, gan – konceptuāls izpētes lauks. Viņš savā praksē izmanto jaunās tehnoloģijas un paša veidotus algoritmus kā mākslinieciskās izteiksmes rīkus, lai veidotu vizuālus stāstus un spekulācijas par iespējamiem nākotnes attīstības scenārijiem un cilvēku lomu tajos. Jurģis Peters ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu audiovizuālajā mākslā, kā arī ieguvis bakalaura grādu digitālo mediju tehnoloģijās un maģistra grādu kiberdrošībā Birmingemas Universitātē (Apvienotā Karaliste).

Izstādes kuratore – Iveta Gabaliņa. Izstāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Jurģis Peters un ISSP Galerija izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās izstādes tapšanā: Katrīnai Dūkai, Sergajam Timofejevam, Kristinai Rezvihai, Liānai Ivetei Žildei, Džesikai Peterei, Ingum Bajāram, Džeinai Lubānei, Sandijam Ruļukam, Alvim Misjunam.

ENG

The Internet pioneers' fascination with the Gaia philosophy and the idea that the Internet will connect us all and collectively raise our level of consciousness, makes it seen as a unifying cosmic consciousness. The capabilities attributed to artificial intelligence, on the other hand, raise hopes that it will be able not only to increase productivity, but also to find solutions to the challenges of this era, such as the climate crisis. Underlining this belief, artist Jurģis Peters has created large-scale prints and video works made with the help of artificial intelligence, "training" it with images of saints from different cultures.

The visual codes in these AI-generated images form a kind of collage of collective representations, but these images of saints are not entirely believable. The works reveal the AI's generative inability to perform seemingly simple actions, such as accurately representing human anatomy, especially the hands and fingers. In the exhibition's central video installation, Synthetic Encounter, the viewer is invited to interact with the AI. The interactive installation is based on an artificial neural network that generates a series of images of humanoid beings in real time. Sensing the viewer's presence, the beings emerge from the abstract datasets and their faces take on increasingly human features.

Jurģis Peters (1991) is a new media artist interested in visual research on the impact and consequences of various phenomena created by new technologies in society. One of his main focuses is artificial intelligence, both as a medium and as a conceptual field of research. In his practice, he uses new technologies and algorithms of his own design as tools of artistic expression to create visual stories and speculations about possible future scenarios and the role of humans in them. Jurģis Peters graduated from the Art Academy of Latvia with a Master's degree in Audiovisual Arts, and holds a Bachelor's degree in Digital Media Technologies and a Master's degree in Cyber Security from the University of Birmingham (UK).

Curated by Iveta Gabaliņa. The exhibition is supported by the State Culture Capital Foundation of Latvia.

Jurģis Peters and ISSP Gallery would like to thank all those who participated in the creation of the exhibition: Katrīna Dūka, Sergejs Timofejevs, Kristina Rezviha, Liāna Ivete Žilde, Džesika Petere, Džeina Lubāne, Ingus Bajārs, Sandijs Ruļuks, Alvis Misjuns.

Header image: Attēls: Jurģis Peters