Santa France: “Esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk”

No 24. novembra līdz 7. martam ISSP Galerijā ir skatāma Santas Frances personālizstāde "Es esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk". Izstāde tapusi sadarbībā ar organizāciju "Wunder Kombinat", un tas ir pirmais no izdevuma "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" ievadošās programmas pasākumiem. 

From 24 November until 7 March, the ISSP Gallery in collaboration with Wunder Kombinat is hosting the solo exhibition I’m in this picture and I don’t like it by Santa France. The exhibition is presented as part of the publication “WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023”, and is a spatial extension of the visual essay contained in the yearbook.

Apspēlējot cilvēka nebeidzamo vēlmi pēc kontroles pār savu likteni, iekšējā miera meklējumiem un izmisīgiem mēģinājumiem izbēgt no eksistenciālām šausmām, māksliniece Santa France ir izveidojusi vizuālu stāstu, kas vēsta par konfliktu starp dažādiem domāšanas veidiem – maģisko un katastrofālo, kā vizuālu un konceptuālu atsauci izmantojot japāņu Ikebana un Kintsugi tehnikas. Ikebana praksē mākslinieks no dažādiem organiskiem materiāliem veido floristikas kompozīcijas, ievērojot noteiktus principus, lai dabu strukturētu sev tīkamā formā. Konkrētu darbību veikšana ar mērķi ietekmēt lietu kārtību un notikumu iznākumu ir saskaņā arī ar maģiskās domāšanas principiem. Pretstatīta tiek katastrofālā domāšana, kas apzīmē stāvokli jeb tendenci, kurā indivīds fokusējas uz potenciāli paša sliktākā scenārija īstenošanos, uztverot to kā reālu, pat ja tas ir absurds un neiespējams. Taču arī sliktākais scenārijs – katastrofa – ne vienmēr nozīmē kaut kā beigas un pilnīgu kontroles zaudēšanu. Cita japāņu mākslas jeb amatniecības prakse – Kintsugi, tiek izmantota saplēstu keramikas trauku labošanā, savācot lauskas un atkal savienojot tās veselā objektā. Trauka saplīšanu un tās rezultātā radušās plaisas uztverot nevis kā ko slēpjamu, bet kā daļu no tā vēstures. Izstāde, kas veidojusies kā izdevumā WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023 ietvertās vizuālās esejas izvērsums telpā, ISSP Galerijā būs apskatāma no 24. novembra līdz  7. martam.

Izstādes nosaukums ir frāze (I’m in this photo and I don’t like it), kas atsaucas uz vairs neeksistējošu Facebook opciju, kuru izvēloties lietotājs spēja paslēpt citu cilvēku augšupielādētos fotoattēlus.

Santa France ir latviešu digitālā māksliniece, kuras darbība lielākoties ir saistīta ar 3D programmatūras piedāvātajām iespējām un to pielietojumu web kolāžu, video, animētu GIF attēlu un digitālo ilustrāciju veidošanā. Viņas kompozīcijām raksturīgā hiperreālistiski sterilā vide un kontrastējošie organiskie un cilvēka radītie objekti ne tikai atmasko to veidošanā izmantotās programmatūras vizuālās valodas īpatnības, bet arī vēsta par mūsdienu eksistences problēmām – digitālo kultūru, sevis refleksiju, nostalģiju un vientulību, kas saistīta ar dzīvi tiešsaistē.

Projektu organizē kultūras organizācija Wunder Kombinat (WK) sadarbībā ar ISSP Galeriju. Publisko pasākumu programma tapusi ar Rīgas domes atbalstu. Izdevuma tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Depicting people’s endless desire for control over their destiny, the search for inner peace and the desperate attempts to escape existential horror, Santa France has created a visual story that tells the conflict between different ways of thinking – magical and catastrophic – using the Japanese Ikebana and Kintsugi techniques as a visual and conceptual reference. In Ikebana art practice, the master creates floral compositions from various organic materials, following certain principles to structure nature into a form that is pleasing to humans. The performance of specific actions with the aim of influencing the order of things and the outcome of events is also in line with the principles of magical thinking. This is contrasted with catastrophic thinking, which denotes a state or tendency in which the individual focuses on the realisation of a potentially worst-case scenario, perceiving it as real, even if it is absurd and impossible. But even the worst-case scenario – a catastrophe – does not necessarily mean the end of something and a complete loss of control. Another Japanese artistic practice, Kintsugi, is used to repair broken ceramic vessels by collecting the shards and reassembling them into a whole object. The breakage of the vessel and the resulting cracks are seen not as something to be hidden, but as part of its history.

I’m in this photo and I don’t like it is a phrase referring to a now-defunct option on the social media platform Facebook, which allowed users to hide photos uploaded by other people.

Santa France (1993) is a Latvian multimedia artist currently living and working in Berlin. Her work is mostly related to the possibilities offered by 3D software and its application in web collages, videos, animated GIFs and digital illustrations. The hyper-realistic sterile environment and contrasting organic and man-made objects of her compositions not only expose the visual language of the software used to create them, but also speak about the problems of contemporary existence – digital culture, self-reflexivity, nostalgia and loneliness associated with life online.

The exhibition and public programme are organised by the cultural organisation WUNDER KOMBINAT (WK) in collaboration with the ISSP Gallery. The project is supported by the State Culture Capital Foundation and Riga City Council.

Header image: Attēls: Santa France